Правління є постійно діючим керівним органом Організації в період між Загальними зборами Організації.

Члени Правління обираються рішенням Загальних зборів Організації.

Кількісний та персональний склад Правління визначається Загальними зборами. Кожен член Правління має право входити до Правління протягом декількох термінів повноважень.

До компетенції Правління входить:

 • призначення та звільнення директора Організації;
 • прийняття річних планів діяльності Організації;
 • розгляд річних звітів діяльності Організації;
 • затвердження бюджету Організації;
 • прийняття рішення про створення та припинення підприємств, установ, організацій;
 • затвердження зразків символіки та іншої атрибутики Організації;
 • затвердження рішень про створення, припинення відокремлених підрозділів Організації;
 • затвердження Положень відокремлених підрозділів Організації;
 • прийняття рішень щодо прийому та виключення асоційованих Учасників (членів) Організації;
 • вирішення інших питання діяльності Організації, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Організації.

Засідання Правління скликається Головою Правління не менше ніж два рази на рік. Позачергові засідання Правління можуть відбуватися за ініціативою Голови Правління, на вимогу Загальних зборів або Наглядової Ради, якщо цього вимагатимуть інтереси Організації.

Правління є колегіальним органом і всі рішення приймає у формі протокольних рішень. Засідання Правління вважається правомочним для прийняття рішень, якщо на його засіданні присутня більшість членів Правління. Рішення Правління приймаються більшістю голосів у присутності щонайменше половини складу Правління та підписуються усіма членами Правління.

У разі відсутності Голови Правління Організації його обов’язки виконує один з членів Правління за письмовим дорученням Голови Правління.

Очолює Правління Голова Правління, який обирається Загальними зборами на 5 років, який:

 • організовує роботу Правління та Загальних зборів Організації;
 • виносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;
 • ініціює скликання Загальних зборів;
 • без довіреності діє від імені Організації;
 • забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;
 • представляє інтереси Організації у відносинах з державними та громадськими організаціями, а також у міжнародних зв’язках.

Голова Правління Організації і члени Правління виконують свої повноваження і функції на громадських засадах.

Витрати, обумовлені виконанням статутних зобов’язань, за рішенням Правління Організації можуть бути компенсовані за рахунок коштів Організації.

Голосування шляхом використання засобів зв’язку на засіданнях допускається лише за попередньою згодою Загальних зборів.

Рішення, дії та бездіяльність керівних органів (крім Голови Правління) можуть бути оскаржені до Голови Правління. Такі скарги розглядаються в обов’язковому порядку протягом 60 днів з дня надходження.

За результатами розгляду таких скарг Голова Правління може:

 • прийняти рішення з питань порушених у скарзі відповідно до своєї компетенції (повноважень);
 • прийняти рішення про скликання Загальних зборів, Правління Організації для вирішення порушених питань у скарзі по суті компетентним органом;
 • прийняти рішення про направлення скарги до Наглядової Ради для перевірки діяльності Організації в межах повноважень Наглядової Ради;
 • прийняти рішення про відмову у задоволені скарги на підставі відсутності вмотивованих підстав.

Рішення, дії та бездіяльність Голови Правління можуть бути оскаржені на засіданнях Загальних зборів Організації. На цьому засіданні Загальні збори приймають рішення по даним скаргам.

НАШІ ПАРТНЕРИ: